Trygge løsninger for landbruket 

VOKKS Installasjon AS tilbyr et bredt spekter av tjenester til landbruk. Ut over installasjon av det elektriske, tilbyr vi El-kontroll og termografering, prosjektering og service av brannvarslingsanlegg, samt årlig kontroll av brannvarslingsanlegg. Tegner du serviceavtale med oss, tar vi kontakt med deg når det er på tide med kontroll av ditt anlegg.

Elektro > Landbruk

EL-kontroll i landbruksbygg.

El-kontroll i landbruksbygg er regulert av forskrifter fra myndigheter og sikkerhetsforskrifter fra forsikringsselskaper.
Jevnlige el-kontroller er noe av det viktigste du kan gjøre for å unngå brann og stans i driften. To av tre branner i norsk landbruk skyldes feil eller mangler på elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr.
I Mattilsynets holdforskrifter for husdyr er det hjemlet krav om el-kontroll i husdyrbygg hvert tredje år. Forskriften setter krav om at det skal være en «faglig kontroll».
Kontrollen skal utføres hvert tredje år av kontrollører som er sertifisert i henhold til NEK 405-3 med tillegg B landbrukskontroll og NEK 405-1 termografi. Dette gjelder driftsbygninger med:
·         Alle med næringsrettet husdyrhold (uavhengig av antall dyr)
·         Varmlufts tørke
·         Andre driftsbygninger med forsikringsverdi høyere enn 10 millioner kroner
I tillegg skal gårdens bolighus kontrolleres, og andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen.
Bonden anbefales å benytte landbrukssertifiserte el-kontrollører – blant annet i forhold til dokumentert kompetanse om smittevern.

Internkontroll i landbruket.
I landbruket må du også jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Dette gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen til annen næringsvirksomhet som korntørking, verksted eller lignende.
I landbruket er det mange som benytter seg av KSL sitt system for HMS-arbeid på gården, gjerne i kombinasjon med en sikkerhetsavtale/-kontroll i regi av et sertifisert elektroforetak. Andre velger å lage sitt eget internkontrollsystem for elektrisk anlegg og – utstyr. Dette trenger ikke være omfattende eller komplisert. Et internkontrollsystem skal alltid tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig. Det viktigste er å jobbe aktivt for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Faglig kontroll.
Regelmessig faglig kontroll av det elektriske anlegget, herunder også termografering, bør inngå som et ledd i internkontrollsystemet på gården for å oppfylle kravene i internkontrollforskriften.

 

Krav til brannalarm i landbruket.
Det stilles krav om brannalarmanlegg for alle nye husdyrproduksjoner i landbruket etter 1.1.2012, og for alle eldre husdyrbygg som huser over et visst antall husdyr.
Regelverket for dette finnes hos Direktoratet for byggkvalitet og Mattilsynet, og i tillegg kan forsikringsselskapene stille egne tilleggskrav.
Direktoratet for byggkvalitet.
For bygninger satt opp etter 1.1.2012 gjelder det krav om brannalarm i bygninger med husdyr.
Etter dagens bygningstekniske regelverk kan man ha brannseksjoner på opptil 1800 m2 når det er installert brannalarmanlegg i bygningen.
Større bygg enn dette må deles med brannseksjoneringsvegg.
Videre må husdyrrommene være egne brannceller skilt fra øvrige rom i bygningen.
For eldre bygninger oppført før 2010 gjelder kravene som var gjeldende på oppføringstidspunktet.

Mattilsynet.
Forskrift om hold av svin.
Alle driftsbygninger hvor det holdes flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker eller 60 slaktegriser eldre enn 10 uker, skal ha et tilfredsstillende system for varsling av brann. Dette gjelder ikke når brannalarm er åpenbart unødvendig. I kombinerte besetninger beregnes det totale antallet svin slik at én purke, ungpurke eller råne teller like mye som 6 slaktegriser
Forskrift om velferd for småfe.
Egnet brannvarslingsanlegg skal være installert i bygninger for geit og sau. Dette gjelder ikke småfehold med færre enn 30 vinterfôrede dyr eller når brannalarm er åpenbart unødvendig.
Forskrift om hold av storfe.
Alle driftsbygninger hvor det holdes flere enn 30 storfe skal ha et tilfredsstillende system for varsling av brann.
Forskrift om velferd for hest.
Alle driftsbygninger hvor det holdes flere enn 10 hester, skal ha et tilfredsstillende system for varsling av brann.
Forskrift om hold av høns og kalkun.
Egnet brannvarslingsanlegg og brannslukningsutstyr skal være installert i bygninger.
Krav til utringer.
Mattilsynet forstår «tilfredsstillende system for varsling av brann» i å inkludere varsling til mobiltelefon. Det vil si at utløst brannalarm skal varsle andre i tillegg til de som er på gården.
Det er krav om årlig kontroll av brannalarmanlegg i landbruket.

Serviceavtale landbruk.
Et nært og godt samarbeid med et sertifisert elektrofirma vil i tillegg til å sikre at gården har et trygt elektrisk anlegg imøtekomme myndighetskrav og øvrige krav blant annet fra forsikringsselskapene. Det anbefales at det blir tegnet serviceavtale for nødvendig el-kontroll, termografering og kontroll av brannvarslingsanlegget.

Ta kontakt med oss
Erik Gran
Installatør og faglig ansvarlig
Thomas Sørsveen
Elektriker Brann/Internkontroll/Boligkontroll
en del av